SPOLEK DIETRICH

Kontakt

Předseda: Mgr. Petr Hradil 

Místopředseda: Ing. Věra Kudrnáčová – tel. 720 173 274 

Sídlo: Náměstí Československé armády 35, 43981 

IČO - 22749292 

DIČ - CZ22749292

image

Možnost podpory

Pokud se rozhodnete o případný přímý peněžní příspěvek, můžete využít náš transparentní účet na dary 2001149930 / 2010. Finanční dary jsou především použity na finanční spoluúčast poskytnutých dotací. Budeme samozřejmě rádi, uvedete-li do zprávy pro příjemce své jméno, adresu nebo emailový kontakt.

Jak se stát členem

Členem sdružení se může stát každý starší 14 let. Rada sdružení rozhoduje o přijetí člena na základě písemné přihlášky (odkaz ke stažení níže). Členem sdružení se stáváte po vyrozumění o přijetí a zaplacením členského příspěvku, který činí 100 Kč za rok. Práva a povinnosti členů jsou uvedeny níže.

Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání shromáždění členů,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení,
 • být informován o akcích a činnosti sdružení

Člen sdružení má povinnost:
 • dodržovat stanovy a řády sdružení i usnesení příslušných orgánů sdružení jakož i další vnitřní normy sdružení,
 • platit členské příspěvky,
 • oznamovat příslušné evidenci sdružení při radě sdružení všechny změny v osobních údajích,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 • svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,
 • dbát o dobré jméno sdružení.

Členství ve sdružení zaniká:
 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, radě sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • vyloučením člena sdružení radou sdružení, v případě, že člen opakovaně i přes napomenutí rady porušuje stanovy sdružení.

Přihláška image