SPOLEK DIETRICH

O sdružení

Dietrich je občanské sdružení, které vzniká jako prostředek pro obnovu kostela Narození Panny Marie v Kryrech a dalších kulturních památek města. Název Dietrich vznikl ze jména posledních významných majitelů našeho kostela a to Dietrichštejnů, kteří získali Kryry r. 1686 a jejichž erby se nacházejí na kostele. 

Dietrichštejnové byl starobylý rod původem z Korutan, pocházející již z 11. stol. V 16. stol. se rod rozdělil na dvě hlavní rodové větve, které se dále dělily. Kryry patřili členům hollenbursko-mikulovské větve, kteří sídlili na Mikulově. Více naleznete v odkazu HISTORIE.

kostel

Členové

 1. Mgr. Petr Hradil – předseda
 2. Ing. Věra Kudrnáčová – místopředseda
 3. Ing. Miroslav Bělíček – člen rady
 4. Ing. Martin Kudrnáč – člen rady
 5. Miroslav Švarc – člen rady
 6. Martin Dressler, DiS
 7. Mgr. Radka Dolejšková
 8. Ing. arch. Pavla Hroudová
 9. Mgr. Miloš Hrouda
 10. Mgr. Josef Hurt
 11. Bc. Iva Melicharová
 12. Aleš Nevečeřal
 13. Michal Toušek
 14. Simona Waicová
 15. Jana Vágnerová
 16. Šárka Járová

Stanovy

Hlava I.
Základní ustanovení

Čl.1.
Název a sídlo

1. Název spolku je Spolek Dietrich.
Sídlo sdružení : náměstí Československé armády 35, 439 81, Kryry

Hlava II.
Účel a činnosti spolku

Čl.2.

1. Účelem spolku je zejména:

 • zachránit ohroženou nemovitou kulturní památku, kostel Narození Panny Marie v Kryrech, (dále jen „Kostel“) včetně jeho areálu a zajistit jeho postupnou stavební rekonstrukci,
 • nalézt možnosti kulturního využití Kostela, např. koncerty,
 • udržovat, opravovat a chránit cesty, krajinu, přírodu, kulturní hodnoty a památky v okolí Kryr,
 • chránit životní prostředí.

Čl.3.

Hlavními činnostmi, jimiž spolek naplňuje svůj účel, jsou zejména:

 • získávání finančních prostředků na údržbu, opravu a ochranu Kostela včetně jeho areálu,
 • získávání finančních prostředků na údržbu, opravu a ochranu cest, krajiny, přírody, kulturních památek a hodnot v okolí Kryr a životního prostředí,
 • financování přípravy a průběhu prací opravy, údržby a ochrany Kostela včetně jeho areálu,
 • financování přípravy a průběhu prací opravy, údržby a ochrany cest, krajiny, přírody, kulturních památek a hodnot v okolí Kryr a životního prostředí,
 • zajišťování provádění potřebných prací při údržbě, opravě a ochraně Kostela včetně jeho areálu, a pomoc při jejich organizaci,
 • zajišťování provádění potřebných prací při údržbě, opravě a ochraně cest, krajiny, přírody, kulturních památek a hodnot v okolí Kryr a životního prostředí, a pomoc při jejich organizaci,
 • spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,
 • propagace Kostela a popularizace činnosti spolku, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů,
 • organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu Kostela,
 • organizování veřejných sbírek,
 • jednání se správními orgány a účast na řízeních jimi vedených.

2. Vedle hlavních činností může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání a jiné výdělečné činnosti, spočívá-li jejich účel v podpoře hlavních činností nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Těmito činnostmi zejména jsou:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona, např.
  - velkoobchod a maloobchod
  - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.


Hlava III.
Orgány spolku

Čl.4.

1. Orgány spolku jsou:

 • shromáždění členů,
 • rada,
Ad. a) Shromáždění členů

Čl.5.

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořeno všemi členy spolku, kteří vykonávají hlasovací právo.

2. Do působnosti shromáždění členů patří:

 • schvalovat stanovy spolku a rozhodovat o jejich změnách,
 • projednávat zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období, (dále jen „výroční zprávy“) a schvalovat výsledek hospodaření spolku,
 • určovat účel spolku a činnosti, kterými má být tohoto účelu dosaženo,
 • volit členy rady spolku,
 • rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo bez likvidace, pokud k němu nedochází na základě zákona nebo jiné právní skutečnosti,
 • volit čestné členy spolku a čestné členy rady spolku,
 • stanovit výši členských příspěvků,
 • rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí.

Čl.6.

1. Shromáždění členů je svoláváno k zasedání nejméně jednou ročně radou. Zasedání shromáždění členů řídí předseda rady.

2. Zasedání shromáždění členů se svolá vhodným způsobem, zejména uveřejněním pozvánky na internetových stránkách spolku, nejméně jeden týden před jeho konáním. Zasedání se zpravidla koná v sídle spolku.

3. Na shromáždění členů má každý člen spolku jeden hlas. Každý člen spolku může být zastoupen na základě písemné plné moci svým zástupcem. Členové mohou hlasovat i per rollam, tj. korespondenčně, e-mailem, telefonicky, přes skype či prostřednictvím jiného vhodného telekomunikačního prostředku.

4. Shromáždění členů je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů. Mezi přítomné členy se počítají i členové hlasující per rollam.

5. O každém zasedání shromáždění členů se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání zasedání, přijatá rozhodnutí, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Pokud někteří členové hlasovali per rollam, uvede se v zápise tato skutečnost spolu s upřesněním, jakým konkrétním způsobem člen hlasoval.

Čl.7.

1. Rozhodnutí shromáždění členů je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů, pokud dále není stanoveno jinak.

2. O zrušení spolku a změně stanov rozhoduje shromáždění členů dvoutřetinovou většinou všech členů.

Ad. b) Rada

Čl.8.

1. Rada je statutárním orgánem spolku. Plní rozhodnutí shromáždění členů a odpovídá mu za svou činnost. Rada je kolektivní orgán.

2. Rada má 5 členů. Funkční období člena rady jsou 3 léta.

3. Členové rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4. Místopředseda rady zastupuje předsedu rady v případě jeho nepřítomnosti.

5. Rada se schází dle potřeby a rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

6. Rada:

 • Rada sdružení je statutárním orgánem. Je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem sdružení v období mezi shromážděními členů. Plní usnesení shromáždění členů a odpovídá mu za svou činnost.
 • řídí a vede spolek v souladu s jeho účelem a činnostmi určenými shromážděním členů a zastupuje spolek vůči třetím osobám;
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku;
 • zabezpečuje účetnictví spolku;
 • zpracovává výroční zprávy spolku za uplynulé období a návrh na schválení hospodářského výsledku a předkládá je ke schválení shromáždění členů;
 • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaných z veřejných rozpočtů, z dotací a jiných zdrojů;
 • svolává shromáždění členů;
 • uděluje plné moci třetím osobám;
 • rozhoduje o ostatních záležitostech, které nejsou svěřeny shromáždění členů či které si shromáždění členů nevyhradilo.

Hlava IV.
Zastupování spolku

Čl.9.

1. Spolek zastupuje ve všech věcech rada.

2. Za radu jedná a podepisuje samostatně předseda rady nebo místopředseda rady. Pokud hodnota právního jednání činí 100.000,- Kč a více, musí za radu jednat a podepisovat společně předseda a místopředseda.

Hlava V.
Členství ve spolku

Čl.10.

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 14 let. O přijetí člena spolku rozhoduje rada na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem přijetí a uhrazením členského příspěvku. Členem ve spolku může být i právnická osoba, pokud je předmět jejích činností v souladu s účelem spolku.

Čl.11.

Člen spolku má právo:

 • účastnit se zasedání shromáždění členů, hlasovat na zasedáních, činit návrhy a vyžádat si na shromáždění členů informace týkající se spolku,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • být informován o akcích a činnosti spolku

Čl.12.

Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy a řády spolku i usnesení příslušných orgánů spolku,
 • platit členské příspěvky,
 • oznamovat radě spolku všechny změny v osobních údajích,
 • aktivně se podílet na činnostech spolku,
 • svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,
 • dbát o dobré jméno spolku.

Čl.13.

Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, radě spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku radou, v případě, že člen opakovaně i přes napomenutí rady závažně porušuje své povinnosti. Do 15 dnů od doručení vyloučení členovi spolku může tento požádat shromáždění členů, aby jeho vyloučení přezkoumalo. Shromáždění členů musí o žádosti rozhodnout do jednoho měsíce od doručení žádosti člena do sídla spolku.

Čl.14.

1. Shromáždění členů může zvolit čestným členem spolku každého, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o naplnění účelu spolku. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti řádného členství vyjma práva zúčastnit se shromáždění členů, kde je jeho hlas brán jako hlas poradní.

Čl.15.

1. Čestnými členy rady spolku mohou být zvoleni významní odborníci, umělci a osobnosti veřejného života podporující činnosti spolku. Čestné členy rady spolku volí shromáždění členů na návrh rady. Čestný člen rady nemá žádná práva ani povinnosti řádného členství vyjma práva zúčastnit se shromáždění členů a zasedání rady, kde je jeho hlas brán jako hlas poradní.

Hlava VI.
Hospodaření spolku

Čl.16.

1. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů či jiných osob, dary, dotace a příjmy z vedlejších činností sloužící k naplnění účelu spolku.

2. Výdaje spolku tvoří provozní náklady a výdaje sloužící k naplňování účelu spolku uvedeného v čl. 3 a v souladu s formami činností uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Účetním obdobím spolku je kalendářní rok.

4. Za hospodaření spolku odpovídá rada.

Hlava VII.
Zrušení a zánik spolku

Čl.17.

1. V případě zrušení spolku s likvidací je likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž účel je blízký účelu spolku. Výběr této právnické osoby je dán rozhodnutím shromáždění členů, které rozhodlo o zrušení spolku.

2. Spolek zaniká právní mocí rozhodnutí o jeho výmazu z příslušného rejstříku.

Hlava VIII.
Závěrečná ustanovení

Čl.18.

1. Spolek je založen na dobu neurčitou.

2. Veškeré poměry spolku, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.